Infofinanciar > Info > Sinteza CECCAR Business Magazine: Cele mai importante modificări aduse prin ordonanță Codului de procedură fiscală
Info

Sinteza CECCAR Business Magazine: Cele mai importante modificări aduse prin ordonanță Codului de procedură fiscală

cod-fiscal
Sursa foto: bizilaw.ro

La finalul anului trecut, Monitorul Oficial a publicat OUG nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Modificările și completările aduse Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 188/2022 introduc o serie de drepturi și pentru contribuabil. Astfel, organele fiscale vor avea obligația de a pune la dispoziția contribuabilului supus unei inspecții fiscale dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal.

„Organul fiscal are obligația ca, la cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului supus unei acțiuni de control fiscal, să pună la dispoziția acestuia dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal. Acolo unde este cazul, documentele/informațiile sunt anonimizate pentru a se asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal și secretul fiscal“, se arată în sinteza realizată de CECCAR Business Magazine.

O altă modificare introdusă de OUG nr. 188/2022 vizează procedura efectuării analizei de risc, care se va efectua periodic, începând de la 1 ianuarie 2026. Potrivit aceleiași surse, prin această analiză, organul fiscal va stabili clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului, informație pe care acesta o poate accesa la cerere.

Sarcini noi și pentru ANAF

Măsurile pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF prevăd că Agenția va trebui să încheie un „Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen“, prin care va transmite organelor fiscale locale informații privind sursele de venit ale persoanelor fizice.

Totodată este stabilită și modalitatea de transmitere a cererilor/documentelor/înscrisurilor în procedura de control fiscal ori de soluționare a contestației, între contribuabili și organele ANAF: „În procedura de control fiscal ori de soluționare a contestației, cererile, înscrisurile sau orice alte documente pot fi transmise de contribuabili/plătitori, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după caz, ori prin poștă, cu confirmare de primire sau prin poșta electronică la adresa de e-mail indicată de organul de control sau de soluționare a contestației ori depuse la registratura organului fiscal competent. În mod similar, organul de control sau de soluționare a contestației poate transmite solicitări, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță, ori prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin poșta electronică la adresa de e-mail indicată de contribuabil/plătitor.“

Schimbări importante pentru inspecțiile fiscale

Noile modificări aduc o serie de schimbări importante în modul de realizare al inspecțiilor fiscale. Astfel, în cazul creanțelor administrate de organul fiscal central se prevede că „organele de inspecție fiscală au competență de efectuare a inspecției fiscale pe întregul teritoriu al țării“.

Totodată, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este efectuată de către organul de inspecție fiscală competent, în funcție de nivelul riscului, stabilit pe baza analizei de risc“.

Modificările mai prevăd că, pentru contribuabilii/plătitorii prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale, „organul de inspecție fiscală transmite acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate în scopul reanalizării de către aceștia a situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale. Prin notificare se comunică contribuabilului/plătitorului că în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării are posibilitatea să depună sau să corecteze declarațiile fiscale. Până la expirarea acestui termen, organul de inspecție fiscală nu întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecției fiscale.“

Inspecție fiscală obligatorie

O altă prevedere importantă este aceea că: „după împlinirea termenului prevăzut mai sus contribuabilii/plătitorii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificați sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau unei verificări documentare.“

Și în ceea ce privește decizia de impunere provizorie au fost aduse schimbări: „În cazul în care contribuabilul/plătitorul nu a fost informat cu privire la finalizarea verificării unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală, acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a inspecției fiscale. Decizia de impunere provizorie reprezintă titlu de creanță care devine titlu executoriu la data la care se împlinește termenul de plată.“

Excepții la controlul antifraudă

Noile modificări publicate în Monitorul Oficial prevăd că „organele de control pot efectua controlul antifraudă fără existența unei analize de risc în următoarele cazuri: atunci când, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată încălcări ale legislației fiscale care impun o intervenție imediată, și în mod excepțional, în vederea efectuării unor acțiuni de control cu caracter specific, în scopul prevenirii și combaterii fraudei și/sau evaziunii fiscale. Contribuabilul/Plătitorul nu poate face obiecții cu privire la procedura de selectare folosită pentru efectuarea controlului antifraudă.“

Cum va realiza ANAF verificările fiscale

Conform modificărilor introduse, pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, ANAF va realiza următoarele activități preliminare:

– „analiza de risc de către structura de la nivelul aparatului central al ANAF în vederea stabilirii riscului aferent persoanelor fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile;

– notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal, înainte de selectarea pentru verificarea situației fiscale personale, că au posibilitatea de a reanaliza situația fiscală personală, inclusiv de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale;

– selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării situației fiscale personale efectuate la nivelul aparatului central al ANAF, în funcție de nivelul riscului stabilit. Nivelul riscului se stabilește pe baza analizei de risc.“