Infofinanciar > Esential > Ghid practic (39): Cine poate beneficia de alocația pentru susținerea familiei și câți bani primește
Esential

Ghid practic (39): Cine poate beneficia de alocația pentru susținerea familiei și câți bani primește

Alocații pentru copii sursa foto playtech.ro
Sursa foto: playtech.ro

Alocaţia pentru susţinerea familiei, ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, a fost instituită legal prin Legea nr. 277/2010, republicată.

Actul normativ prevede că alocația se acordă în scopul completării veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii.

Conform Legii nr. 277/2010, de alocaţia pentru susţinerea familiei pot beneficia atât familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, cât şi familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta (familia monoparentală).

Se încadrează pentru primirea alocației, respectiv se consideră familie, și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună. În acest caz, statutul de familie se validează printr-o anchetă socială.

Ce condiții trebuie respectate

Pentru ca familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară să poată beneficia de acest tip de alocație, condiția este ca aceștia să:

– frecventeze fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii,

– nu înregistreze absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Legea prevede excepţia întreruperii cursurilor din motive medicale.

În cazul familiilor care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap. Totodată, trebuie adusă și dovada eliberată de direcțiile de asistență socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.

Modul de calcul a alocației pentru susținerea familiei

Alocația pentru susținerea familiei se acordă diferențiat în funcție de veniturile familiilor și numărul de copii din familie

Valoarea alocațiilor se calculează pe baza Indicatorului Social de Referință (ISR), care se majorează în luna martie a fiecărui an cu rata medie anuală a inflației, comunicat de Institutul Național de Statistică. Indicatorul stă la baza stabilirii cuantumurilor beneficiilor de asistență socială. De la 1 martie 2023, valoarea ISR a fost majorată de la 525,5 lei, aferentă anului 2022, la 598 de lei pentru anul în curs.

Astfel, pentru familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,4 ISR inclusiv, respectiv 239 lei, alocațiile se acordă astfel:

– pentru familia cu un copil – 99 de lei (0,164 ISR),

– pentru familia cu doi copii – 197 lei (0,328 ISR),

– pentru familia cu trei copii – 295 lei (0,492 ISR)

– pentru familia cu patru copii și mai mulți – 393 lei (0,656 ISR).

Pentru familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie este de peste 0,4 ISR, respectiv între 239 lei și 634 lei (1,06 ISR), alocațiile se acordă astfel:

– pentru familia cu un copil – 90 de lei (0,15 ISR),

– pentru familia cu doi copii – 180 lei (0,3 ISR),

– pentru familia cu trei copii – 270 lei (0,45 ISR)

– pentru familia cu patru copii și mai mulți – 359 lei (0,6 ISR).

Alocațiile pentru familiile monoparentale

Legea prevede că de alocația de susținere beneficiază și familia monoparentală, formată din persoana singură (necăsătorită, văduvă, divorțată etc.) și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta.

Astfel, pentru persoanele singure care realizează un venit net mediu lunar de până la 0,4 ISR, respectiv 239 lei, valorile alocațiilor acordate sunt:

– pentru familia cu un copil – 128 de lei (0,214 ISR),

– pentru familia cu doi copii – 256 lei (0,428 ISR),

– pentru familia cu trei copii – 384 lei (0,642 ISR)

– pentru familia cu patru copii și mai mulți – 512 lei (0,856 ISR).

Dacă venitul lunar se încadrează în intervalul 0,4 ISR – 1,06 ISR, respectiv 239 lei – 634 lei, alocațiile se acordă astfel:

– pentru familia cu un copil – 122 de lei (0,204 ISR),

– pentru familia cu doi copii – 244 lei (0,408 ISR),

– pentru familia cu trei copii – 366 lei (0,612 ISR)

– pentru familia cu patru copii și mai mulți – 488 lei (0,816 ISR).

Ce venituri se iau în calcul

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii. Acestea includ și veniturile care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale. Sunt exceptate:

– alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993,

– bugetul personal complementar lunar şi prestaţiile sociale prevăzute prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

– bursele şcolare și drepturile acordate prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,

– stimulentul educaţional oferit prin Legea nr. 248/2015.

Care este procedura

Alocația pentru susținerea familiei se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și dovezi privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.

Actele se înregistrează la primăria localității în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia care solicită alocația. Pentru soluționarea cererii privind acordarea alocației de susținere, legea prevede efectuarea unei anchete sociale la domiciliul sau, după caz, reședința familiei.

Stabilirea dreptului la alocație și a cuantumului acesteia se face prin dispoziția scrisă a primarului, iar dreptul la alocație se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

În vederea respectării condițiilor de acordare a alocației se efectuează anchete sociale la un interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie. Totodată, titularul alocației este obligat să depună periodic după stabilirea dreptului la alocație o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia.

Acordarea alocaţiei este condiţionată și de nedeţinerea în proprietate / folosinţă de către solicitant a anumitor categorii de bunuri imobile și mobile (clădiri, terenuri, autovehicule, utilaje agricole etc.) și de depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Actele necesare pentru obținerea alocației

Dosarul pentru obținerea alocației de susținere a familiei trebuie să includă:

– cererea tip

– cartea de identitate a solicitantului și cărțile de identitate provizorii ale tuturor membrilor familiei care au împlinit 14 ani;

– certificate de naştere copii;

– hotărare de încredințare a copilului și de stabilire a pensiei de întreținere, care trebuie să fie definitivă și irevocabilă;

– livret de familie sau certificat de căsătorie;

– adeverință eliberată de școala la care sunt înscriși copiii, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;

– adeverință eliberată de angajator în care să să specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați, cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice;

– adeverință eliberată de administrator în care să se menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa menționată de solicitant;

– cupon de pensie sau de șomaj, dacă este cazul;

– adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar dacă sunt salariați, pensionari sau au indemnizații sociale);

– certificat de rol fiscal eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale, din care să rezulte bunurile deținute în proprietate pentru toţi membrii familiei;

– carte de identitate maşină (dacă este cazul);

– actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar.

Nu ratați episodul următor!

Citește mâine dimineață în noul episod al serialului „Ghid practic” cum poți beneficia de tichetele sociale pentru Trusoul nou-născutului.