Educație financiară

Modificări cod fiscal 2022. Cum s-a schimbat plata contribuțiilor la PFA

PFA-SRL
Foto: afaceri.news.ro

Așa după cum știți, anul acesta s-au operat niște modificări fiscale în ceea ce privește contribuțiile PFA către Stat. Printre altele s-au stabilit noi trei plafoane pentru PFA.

Astfel, în anul 2022, persoanele fizice care își desfășoară activitatea în una din cele trei forme de organizare de mai jos, trebuie să țină cont de cele 3 plafoane fiscale privind contribuțiile PFA:

 • întreprindere individuală (II) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
 • întreprindere familială (IF) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
 • persoană fizică autorizată (PFA) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă.

Plafonul pentru trecerea de la Normă de venit la Sistem Real

Conform art.69 din Codul Fiscal, contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 EURO, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real.

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EURO, este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Cursul mediu anual publicat de BNR pentru EURO aferent anului 2021 este: 4,9204 lei/euro, rezultând un plafon în lei de 492.040 lei.

După depășirea acestui plafon, venitul net anual din activităţi independente se va determina în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. Și de aici se vor calcula și contribuțiile PFA.

Plafonul pentru plata contribuțiilor PFA la sănătate (CAS) și pensie (CASS)

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, s-a majorat salariul minim pe economie, la suma de 2.550 lei. Acesta este utilizat ca bază de calcul a contribuțiilor la CAS si CASS.

Plafonul pentru stabilirea obligației de plată a CAS și CASS este echivalentul a 12 salarii minime pe economie: 12 luni X 2.550 lei =30.600 lei.

În situația în care venitul net anual din activităţi independente, respectiv norma de venit stabilită pentru anul 2022 va fi peste 30.600 lei, atunci se va datora obligatoriu contribuția PFA la CAS și CASS.

Procentele de contribuții PFA sunt:

CAS – 25% din baza de calcul aleasă de contribuabil, dar nu mai puțin de 30.600 lei. Suma minimă datorată este: 30.600 * 25% = 7.650 lei.

CASS – 10% din suma minimă de 30.600 lei: 30.600 * 10% = 3.060 lei.

Plafonul de TVA pentru contribuțiile PFA

Plafonul de TVA are valoarea de 88.500 de EURO.

Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării (3,3817 lei) și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei.

Cursul BNR de la data aderării României la UE este de 3,3817.Acest curs diferă enorm față de Cursul BNR comunicat la data de 31 decembrie 2021: 4,9481.

Așadar, plafonul “actual” de trecere la plătitor de TVA este 300.000 lei : 4,9481 = 60.629 EURO.

Cum se înființează o PFA

Înfiinţarea unei persoane fizice autorizate se realizează într-o singură etapă, prin depunerea la Registrul Comerţului a documentaţiei necesare pentru constituirea în formă entităţii respective. Totuşi, înainte trebuie verificată disponibilitatea denumirii pe care o va avea PFA, după care trebuie rezervată această denumire.

În continuare, se vor depune la Registrul Comerţului, următoarele documente:

 • Cerere de înregistrare
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei – original;
 • Carte de identitate sau paşaport – copie
 • Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru – copie legalizată;
 • Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 • Specimenul de semnătura al persoanei fizice autorizate – original;
 • Declarația-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 • După caz: precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.); documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaraţie pe proprie răspundere);
 • Documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii);
 • În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitatea economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celălalt stat (fotocopie şi traducere în limba romană);
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxe de registru.

La capitolul costuri de înfiinţare, înfiinţarea unui PFA presupune costuri (taxe la Registrul Comerţului) în valoare de aproximativ 250-300 lei.

În ceea ce priveşte înregistrarea unui PFA la Registrul Comerţului, aceasta durează aproximativ trei zile lucrătoare, începând din ziua depunerii documentaţiei relevante.